C12EO4与氨丙基三乙氧基硅烷水溶液自组装和流变性研究
发表时间:2020-11-22 作者:杭州新闻网

C12EO4与氨丙基三乙氧基硅烷水溶液自组装和流变性研究

研究了3-氨丙基三乙氧基硅烷(APTES)和非离子表面活性剂十二烷基聚氧乙烯(C12EO4)水溶液的相行为、溶液自聚集作用和流变性, 小角度X-射线散射(SAXS)、低温透射电子显微镜(cryo-TEM)和氘谱核磁共振(2H NMR)测定确定了溶液中聚集体结构, 测定了聚集体混合物溶液的流变性质. 结果表明: 随着溶液混合物组分的变化, 溶液聚集体结构发生了改变, 在Lα相区内, 恒定C12EO4浓度, 随着APTES浓度增加聚集体结构由高曲率聚集体转变为低曲率的层状结构; 而在恒定APTES浓度时, 随着C12EO4增加, Lα相由低粘弹性的囊泡溶液转变为粘弹性极高的密堆积囊泡和平面层状结构共存的类凝胶相, 溶液聚集体结构和结构转变是由于APTES水解产物插入至C12EO4胶束引起的. 非离子表面活性剂和氨基硅烷混合物溶液相结构及结构转变的新结果对于完全理解该类混合物的实际应用, 特别是作为模板合成硅材料的应用具有重要理论意义.

引用此文

郭红, 王栋, 董姝丽, 窦盈莹, 宋爱新, 郝京诚. C12EO4与氨丙基三乙氧基硅烷水溶液自组装和流变性研究[J]. 化学学报, 2013, 71(08): 1129-1135.

Guo Hong, Wang Dong, Dong Shuli, Dou Yingying, Song Aixin, Hao Jingcheng. Self-assembly and Rheological Properties of C12EO4 and Aminosilane Mixtures[J]. Acta Chimica Sinica, 2013, 71(08): 1129-1135.

导出引用

分享此文

()

参考文献

[1] Dong, R.; Hao, J. Chem. Rev. 2010, 110, 4978.

[2] Gräbner, D.; Li, X.; Hoffmann, H.; Drechsler, M.; Schneider, O. J. Colloid Interface Sci. 2010, 350, 516.

[3] Seddon, J. M.; Raimondi, M. E. Mol. Cryst. Liq. Cryst. 2000, 347, 221.

[4] Albayrak, C.; Soylu, A. I. M.; Dag, Ö. J. Colloid Interface Sci. 2010, 341, 109.

[5] Fujimatsu, H.; Ogasawara, S.; Kuroiwa, S. Colloid Polym. Sci. 1988, 266, 594.

[6] Acharya, D. P.; Sato, T.; Kaneko, M.; Singh, Y.; Kunieda, H. J. Phys. Chem. B 2006, 110, 754.

[7] Rebbin, V.; Rothkirch, A.; Ohta, N.; Funari,S. S. Langmuir 2010, 26, 9017.

[8] Mitchell, D. J.; Tiddy, G. J. T.; Waring, L.; Bostock, T.; McDonald, M. P. J. Chem. Soc., Faraday Trans. 1983, 79, 975.

[9] Han, L.; Ye, Z.; Chen, H.; Luo, Y. Acta Phys. Chim. Sin. 2012, 28, 1405. (韩利娟, 叶仲斌, 陈洪, 罗平亚, 物理化学学报, 2012, 28, 1405.)

[10] Yuan, Z.; Yuan, J.; Lu, X.; Zhang, J.; Xu, G. Acta Phys. Chim. Sin. 2013, 29, 449. (苑再武, 苑敬, 吕鑫, 张健, 徐桂英, 物理化学学报, 2013, 29, 449.)

[11] Yue, H.; Guo, P.; Guo, R. J. Chem. Eng. Data 2009, 54, 2923.

[12] Dong, R.; Zhong, Z.; Hao, J. Soft Matter 2012, 8, 7812.

[13] Shao, Y.; Ma, Y. Acta Chim. Sinica 2012, 70, 1957. (邵悦, 马勇, 化学学报, 2012, 70, 1957.)

[14] Lei, J.; Yu, C.; Fan, J.; Yan, Y.; Tu, B.; Zhao, D. Acta Chim. Sinica 2005, 63, 739. (雷杰, 余承忠, 范杰, 闫妍, 屠波, 赵东元, 化学学报, 2005, 63, 739.)

[15] Kozerski, G. E.; Gallavan, R. H.; Ziemelis, M. J. Anal. Chim. Acta 2003, 489, 103.

[16] Rodriguez-Abreu, C.; Izawa, T.; Aramaki, K.; Lopez-Quintela, A.; Sakamoto, K.; Kunieda, H. J. Phys. Chem. B 2004, 108, 20083.

[17] Bryskhe, K.; Bulut, S.; Olsson, U. J. Phys. Chem. B2005, 109, 9265.

[18] Olsson, U.; Nakamura, K.; Kunieda, H.; Strey,R. Langmuir 1996, 12, 3045.

[19] Khan, A.; Fontell, K.; Lindblom, G.; Lindman, B. J. Phys. Chem. 1982, 86, 4266.

[20] Jokela, P.; Jonsson, B.; Khan, A. J. Phys. Chem. 1987, 91, 3291.

[21] Coppola, L.; Gentile, L.; Nicotera, I.; Rossi, C. O.; Ranieri, G. A. Langmuir 2010, 26, 19060.

[22] Ge, L.; Guo, R.; Zhang, X. J. Phys. Chem. B 2009, 113, 1993.

[23] Medronho, B.; Shafaei, S.; Szopko, R.; Miguel, M. G.; Olsson, U.; Schmidt, C. Langmuir 2008, 24, 6480.

[24] Liu, C.; Hao, J.; Wu, Z. J. Phys. Chem. B 2010, 114, 9795.

[25] Medronho, B.; Schmidt, C.; Olsson, U.; Miguel, M. G. Langmuir 2010, 26, 1477.

[26] Lukaschek, M.; Müller, S.; Hasenhindl, A.; Grabowski, D. A.; Schmidt, C. Colloid Polym. Sci. 1996, 274, 1.

[27] Medronho, B.; Rodrigues, M.; Miguel, M. G.; Olsson, U.; Schmidt, C. Langmuir 2010, 26, 11304.

[28] Jiang, W.; Hao, J.; Wu, Z. Langmuir 2008, 24, 3150.

[29] Li, H.; Wieczorek, S. A.; Xin, X.; Kalwarczyk, T.; Ziebacz, N.; Szymborski, T.; Ho?yst, R.; Hao, J.; Gorecka, E.; Pociecha, D. Langmuir 2010, 26, 34.

[30] Söderman, O.; Arvidson, G.; Lindblom, G.; Fontell, K. Eur. J. Biochem. 1983, 134, 309.

[31] Nettesheim, F.; Zipfel, J.; Lindner, P.; Richtering, W. Colloids Surf. A 2001, 183~185, 563.

[32] Regev, O.; Guillemet, F. Langmuir 1999, 15, 4357.

[33] Liu, J.; Han, W.; Zhang, Y.; Yao, C. Acta Phys.-Chim. Sin. 2010, 26, 1552. (刘金彦, 韩外慧, 张燕, 姚超怀, 物理化学学报, 2010, 26, 1552.)Liu, C.; Hao, J. J. Phys. Chem. B 2011, 115, 980

 

相关文章 15